PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

Dla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności możliwe jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków PFRON. Środki te wydawane są przez Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzienie (MOPR) w dużych miastach w województwie oraz przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR). Wielkość dofinansowania ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego MOPR-u lub PCPR-u na konkretny rok kalendarzowy.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Dofinansowanie zaopatrzenia w aparaty słuchowe, wkładki uszne, systemy wspomagające słyszenie

 

Kto może starać się o dofinansowanie

O dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych, wkładek usznych lub systemu wspomagającego słyszenie mogą ubiegać się osoby:
1) które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, tj. orzeczenie o grupie inwalidzkiej, niezdolności do pracy wydane przez ZUS lub KRUS (przed 1 stycznia 1998 r.),
2) których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Jak uzyskać dofinansowanie

1) najpierw należy udać się do lekarza rodzinnego po skierowanie do lekarza specjalisty (laryngolog, otolaryngolog, audiolog)

2) następnie ze skierowaniem należy zgłosić się do do lekarza laryngologa, otolaryngologa lub udiologa po zlecenie na aparaty słuchowe, wkładki uszne lub system wspomagający słyszenie

3) wystawione zlecenie trzeba zatwierdzić w Narodowym Funduszu Zdrowia (zlecenie może być potwierdzone osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową – zlecenie przysłane pocztą będzie odesłane na adres pacjenta)

NFZ Lublin, ul. Szkolna 16,
NFZ Chełm, ul. Ceramiczna 1,
NFZ Zamość, ul. Partyzantów 3,
NFZ Biała Podlaska, ul. Warszawska 12c,

4) z zatwierdzonym zleceniem trzeba zgłosić się do FIRMY MEDIKA Jerzy Kapitan po uzyskanie potrzebnych dokumnetów do MOPR-u lub PCPR-u.

Wymagane dokumenty do uzyskania dofinansowania:

1) wypełniony wniosek o dofinansowanie,
2) faktura za zakupione aparaty słuchowe, wkładki uszne lub system wspomagający słyszenie wystawiona na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne lub jego przedstawiciela ustawowego, określające kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, kwotę udziału własnego wnioskodawcy oraz całkowity koszt zakupu; lub też zamówienie (oferta cenowa) aparatów słuchowych, wkładek usznych lub systemu wspomagającego słyszenie,
3) kserokopia ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, bądź też kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (oryginał do wglądu),
4) kserokopia dowodu osobistego,
5) kserokopia zlecenia na aparaty słuchowe, wkładki uszne lub system wspomagający słyszenie, potwierdzona za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,(t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. z 2015r. Poz. 926.

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

  • osoba niepełnosprawna mająca ze względu na swoja niepełnosprawność problemy w porozumiewaniu się lub przekazywaniu informacji może otrzymać dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się (nie częściej niż raz na 3 lata, od podpisania ostatniej umowy).

 

  • dofinansowanie nie przysługuje w przypadku zaległości wobec PFRON lub gdy w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku została rozwiązana umowa o dofinansowanie ze strony PFRON z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Dofinansowanie wynosi do 95% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, przy czym nie ma tutaj limitu dochodów.

Jak uzyskać dofinansowanie

1) osoba niepełnosprawna musi złożyć wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym dokumentem lekarskim potwierdzającym rodzaj niepełnosprawności (jeśli nie wynika to z orzeczenia o niepełnosprawności),

2) po zaakceptowaniu wniosku zostaje podpisana umowa o przyznaniu tego dofinansowania, po czym następuje zakup tego sprzętu (w przypadku barier technicznych i w komunikowaniu się) i przekazanie przyznanego dofinansowania osobie niepełnoprawnej (gdy zapłacona została cała należność) lub sprzedawcy (gdy zapłacony został udział własny),

 

Nie podlegają dofinansowaniu koszty poniesienie przed zawarciem umowy.